Nyerj LifeVac-et a Sulidnak Nyereményjáték

 

 

 Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

 

 

  1. SzervezőA Lengyel-Med Bt. (2760 Nagykáta, Víg utca 8., adószáma: 27730463-1-13, cégjegyzékszáma:
   13-06-074007 továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban
   (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy,
   nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a
   továbbiakban: Játékos).
   A Játékban való részvételhez szükséges a Lengyel-Med által az https://www.facebook.com/
   lengyelmed
   oldalon, valamint ahttps://instagram.com/lengyelmed?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3D&utm_source=qr oldalon

    

   posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése
előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek
elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt
feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem
jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 

 

A Játék menete, sorsolás időpontja és nyeremény 

 

  1. 1 A nyereményjáték ideje:
   A játék időtartama: 2023.11.02. 11:00 órakor kezdődik, és 2023.11.30. 23:59 óráig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot és jelöld meg /TAG-eld/ a poszt alatt kommentben, azt az általános iskolát, akinek meg szeretnéd nyerni a LifeVac-et.

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: 2 db LifeVac alapcsomag és 2 db LifeVac hordozó táska, 2 db Fali használati utasítást tartalmazó tábla (Facebookon és Instagramon sorsolva egy-egy)

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023.12.01. 11:00
melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Lengyel-Med Bt. 2760 Nagykáta, Víg
utca 8. A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (facebook és instagram felhasználói nevét) az adott
Facebook és Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https://
www.facebook.com/lengyelmed és
https://instagram.com/lengyelmed?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3D&utm_source=qr

oldalon is.

Adategyeztetés
3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát valamint postacímét. 

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt
és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook vagy Instagram regisztrációval rendelkezik.

A Játékban résztvevő személyek
4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. 

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt
(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen
Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A
Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos
jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges
adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
➔ nem múlt el 18 éves;
➔ a Lebonyolító megkeresésére 5 napon belül nem válaszol;
➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni
próbálja;
➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Lengyel-Med Bt. dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések
5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

 

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook
és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz
szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű
felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével
együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek
részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot,
irányadó jog a magyar jog.
Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat – powered by Klikkmánia

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett
promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával,
ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

 

Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. 

6.2 A jelen nyereményjátékra a Lengyel-Med Bt. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban
leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és
hozzájérulását adja, hogy a Lengyel-Med Bt. a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon
kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak nyertes
azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook oldalán https://
www.facebook.com/lengyelmed

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálta.

Lengyel-Med Bt.
Nagykáta
2023.11.02.